Algemene Voorwaarden

MENNO VAN GAALEN FAMILY LAW

Versie 08062018

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Menno van Gaalen Family Law is de handelsnaam van Advocatenkantoor M.S. van Gaalen B.V. (hierna te noemen ‘het advocatenkantoor’), gevestigd te Amsterdam. Het advocatenkantoor stelt zich ten doel de praktijk van (proces)advocaat en mediator uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan het advocatenkantoor, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

1.3 Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die bij het advocatenkantoor werkzaam is (als aandeelhouder of in dienstverband), op andere wijze aan het advocatenkantoor verbonden is, eenieder die door het advocatenkantoor wordt ingeschakeld (waaronder in ieder geval de medewerkers van EBC Amsterdam), en eenieder voor wiens handelen of nalaten het advocatenkantoor aansprakelijk is of kan zijn.

2. DE OPDRACHT

2.1 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door het advocatenkantoor. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Het advocatenkantoor voert de opdracht uit naar beste kunnen en naar de stand van kennis, rechtspraak en wetenschap op het moment van de uitvoering. De overeenkomst van opdracht wordt door het advocatenkantoor vastgelegd in een opdrachtbevestigingsbrief aan de opdrachtgever.

2.3 Het advocatenkantoor maakt bij de uitvoering van de opdracht gebruik van secretariële diensten van het Euro Business Center Amsterdam (EBC), gevestigd aan de Keizersgracht 62-64 te (1015 PV) Amsterdam. De medewerkers van EBC hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend ten aanzien van alle informatie van de opdrachtgever en hebben verklaard daaromtrent geheimhouding in acht te nemen. Voorts heeft het advocatenkantoor met EBC afspraken gemaakt en vastgelegd over de verwerking van gegevens van cliënten en daarbij afgesproken dat EBC de opdrachtgever(s) van het advocatenkantoor niet zal benaderen voor marketingbelangen of andere belangen.

2.4 De opdrachtgever en het advocatenkantoor kunnen ieder op elk gewenst moment de opdracht beëindigen. Het advocatenkantoor is verplicht om bij de beëindiging van de opdracht de belangenbehartiging voort te zetten voorzover de behandeling van de opdracht dit vereist en tot het moment dat een andere advocaat de behandeling voortzet, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk anders wenst en zulks schriftelijk of electronisch kenbaar maakt. De opdrachtgever is verplicht om de tot het moment van de beëindiging en eventueel daarna nog verrichte werkzaamheden aan het advocatenkantoor te vergoeden.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

3.1 De opdrachtgever vrijwaart het advocatenkantoor en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het advocatenkantoor behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, alsmede tegen de kosten van het advocatenkantoor in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

3.2 Betaling van declaraties van het advocatenkantoor dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW, alsmede voor alle door het advocatenkantoor in verband met
de invordering gemaakte kosten. Declaraties zullen maandelijks worden verstrekt aan de opdrachtgever.

3.3 Enige betaling die door de opdrachtgever wordt gedaan, zal worden geacht eerst ter voldoening te zijn van eventuele verschuldigde incassokosten en wettelijke renten, alvorens in mindering te worden gebracht op de openstaande declaraties.

4. INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1 Het advocatenkantoor is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door het advocatenkantoor in te schakelen derden zal geschieden in overleg met de opdrachtgever. Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van het advocatenkantoor.

4.2 lndien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, verklaart de opdrachtgever nu reeds dat de opdracht die hij verstrekt aan het advocatenkantoor tevens de bevoegdheid en de instemming van de opdrachtgever inhoudt richting het advocatenkantoor om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

4.3 De opdrachtgever geeft het advocatenkantoor op voorhand toestemming om gegevens van de opdrachtgever die voor derden noodzakelijk zijn om hun werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever naar behoren te kunnen uitvoeren aan hen te verstrekken. Voornoemde bevoegdheid houdt tevens in dat het advocatenkantoor bevoegd is om namens c.q. ten behoeve van de opdrachtgever een verwerkingsovereenkomst met de derde aan te gaan zoals bepaald in de EU Verordering gegevensbescherming.

5 TARIEVEN

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief. Het geldende uurtarief zal worden vastgelegd in de opdrachtbevestigingsbrief. Het advocatenkantoor is gerechtigd per 1 januari van ieder jaar de geldende uurtarieven aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.

5.2 Door het advocatenkantoor ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.3 Het advocatenkantoor behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden, dan wel de uitvoering van reeds verstrekte opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en door het advocatenkantoor in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever worden betaald. De ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de einddeclaratie. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal het advocatenkantoor dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

6 DIVERSE ONDERWERPEN

6.1 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen het advocatenkantoor en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

6.2 Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

6.3 Het advocatenkantoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 lndien de uitvoering van een opdracht door het advocatenkantoor leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van het advocatenkantoor wordt uitbetaald. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring kosteloos toegezonden.

7.2 lndien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 7.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door het advocatenkantoor in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte althans het door de opdrachtgever betaalde honorarium, tot een maximum van € 50.000,=.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

7.4 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van het advocatenkantoor voor die schade.

 

7.5 De opdrachtgever vrijwaart het advocatenkantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid dan wel opzet van het advocatenkantoor.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het advocatenkantoor wordt beheerst door het Nederlands recht.

8.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Den Haag.